zpět na pap20


„Papír je tak běžný, že ho téměř přezíráme,“ 
(Kula, Ternaux a Hirsinger 2012, s. 25).

Kolekce skleněných nádob je materiálním výstupem autorčina zkoumání estetického potenciálu tvarů, vzorů a struktur, které jsme na každodenní bázi zvyklí přehlížet. Integrací detailů papírových obalových materiálů do skla, se kolekce pokouší vyjmout papír z jeho banálního až spotřebního chápání. Současně se pokouší o definici dekoru schopného reflektovat nynější společnost. Nádoby autorka využívá jako odkaz ke starověkým předmětům, kde se sklovitá hmota, právě při dekorování, zrodila. Nespecifikováním účelu nádob cítí osvobození vlnité struktury lepenky od původní funkce, pouze a jen na estetickou, ničím nerušenou a ptá se: může se konstrukce nenavržena s estetickou ambicí stát plnohodnotným dekorem?

Papírové formy pro realizaci kolekce byly tvořeny z nalezených odpadních transportních obalů mléčných výrobků a doplněny o formy vyrobené dle vlastního návrhu vycházejícího z konstrukce několika typů vlnité lepenky. Vedle sebe tak autorka staví tvarosloví náhodně nalezené a tvarosloví, na které chce upozornit.
"Paper is so common that we almost overlook it,"
(Kula, Ternaux a Hirsinger 2012, s. 25).

The collection of glass vessels is the output of the author's exploration of the aesthetic potential of shapes, patterns, and structures that we are accustomed to overlooking on a daily basis. By integrating details of paper packaging materials into glass, the collection attempts to remove paper from its banal and consumable understanding. At the same time it attempts to define decor capable of reflecting contemporary society. The author uses the vessels as a reference to ancient objects where glass material, used especially within decor, was first introduced. By not specifying the purpose of the vessels, the author feels a liberation of the corrugated structure from its original function, solely for aesthetic purposes undisturbed by anything, and asks: can a construction not designed with aesthetic ambition become a fully-fledged decoration?

The paper molds used in creation of this collection were made from upcycled discarded packaging of dairy products. They were subsequently supplemented by forms designed according to the author's own concept based on the construction of various types of corrugated cardboard. Thus, the author juxtaposes the morphology of randomly found objects with the morphology she wants to draw attention to."


KULA, Daniel; TERNAUX, Elodie; HIRSINGER, Quentin, 2012. Materiology: průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry. Praha: Happy Materials. ISBN 978-80-260-0538-4.